Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Preventivní prohlídky

Informace o preventivních prohlídkách

Vážení rodiče malých i velkých pacientů,

s platností od 1. 9. 2023 budeme upozorňovat na provedení preventivních prohlídek v termínu, jak je stanoveno ministerstvem zdravotnictví a smluvními pojišťovnami, 2 měsíce před narozeninami a nejpozději 2 měsíce po narozeninách. Budete upozorněni buď telefonicky nebo přes aplikaci Medevio a Vaší povinností bude se objednat.

Neobjednáte-li se v termínu, jak je výše uvedeno, nebo se na smluvený termín bez omluvy nedostavíte, prohlídka nebude provedena. Není možné Vás opakovaně zvát, neboť preventivní prohlídky máte ze zákona povinné a Vaší povinností je s dítětem na preventivní prohlídku přijít.

Z naší strany preventivní prohlídky nejsou námi vymahatelné, proto prosím spolupracuje s námi a také uveďte změny telefonních čísel, pojišťoven, bydliště.
Preventivní prohlídky se provádějí v liché roky narozenin a můžete se řídit i očkovacím průkazem, který všichni dostáváte v porodnici.

Povinné očkování evidujeme a rovněž Vás zveme, nebo přímo v ordinaci dáváme termíny dalších aplikací očkovacích látek.

Nadstandardní očkování si objednáváte a hlídáte sami. S nadstandardním očkováním, které by bylo pro Vaše děti prospěšné, Vás vždy v ordinaci seznamujeme.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější patologické stavy a onemocnění. V jednotlivých věkových kategoriích se náplň preventivní prohlídky mírně liší. Vždy ale bude dítě podrobně vyšetřeno, změřeno, zváženo, zkontrolována úplnost očkovacího kalendáře a zaktualizována anamnéza. V zájmu zdraví svých dětí na tyto doporučené a státem hrazené preventivní programy myslete a včas se do naší ordinace k prohlídce objednejte. Nejlépe vždy měsíc před každými lichými narozeninami.

Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je založení zdravotnické dokumentace při přijetí dítěte do péče, anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem, fyzikální vyšetření, jehož součástí je zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, interní vyšetření, vyšetření psychomotorického vývoje, cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika včetně rizika týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, diagnostická rozvaha, závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, psychoterapeutický rozhovor s rodičem, jde-li o dítě s poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí.

Obsah preventivní (vstupní) prohlídky

novorozenec

Poprvé se provádí zpravidla do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty zdravotní služby v souvislosti s porodem, a to pokud je to možné v jeho vlastním sociálním prostředí, posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci, vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy včetně tvaru, velikosti fontanel a změření obvodu hlavy, dále vyšetření očí a jejich okolí včetně postavení bulbů a spojivek, vyšetření uší, nosu, dutiny ústní, krku, hrudníku, jeho obvodu a tvaru a stavu klíčních kostí, fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha včetně jeho velikosti, palpačního vyšetření nitrobřišních orgánů a pupeční jizvy, dále vyšetření třísel včetně palpačního vyšetření a pulzu na stehenních tepnách, vyšetření genitálu, končetin včetně jejich symetrie, deformity a hybnosti v kyčelních kloubech a vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů, orientační vyšetření sluchu, kontrola preventivního podání vitaminu K.

14 dnů věku

Kromě vyšetření uvedených výše, zjištění výživy dítěte, zahájení preventivního podávání vitaminu D proti křivici, potřebná poučení rodiče dítěte a doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí mezi třetím až šestým týdnem věku.

6 týdnů věku

Kromě vyšetření uvedených výše, kontrola výsledku ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitaminu D, orientační vyšetření zraku, zahájení očkování a plán dalšího očkování.

3 měsíce věku

Kromě vyšetření uvedených výše, kontrola preventivního podávání vitaminu D, kontrola očkování a plán dalšího očkování.

4 až 5 měsíců věku

Kromě vyšetření uvedených výše, orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování a plán dalšího očkování.

6 měsíců věku

Kromě vyšetření uvedených výše, kontrola preventivního podávání vitaminu D, kontrola vývoje chrupu a poučení rodiče o nutnosti registrace dítěte u zubního lékaře v druhém půlroce života dítěte a jeho zapojení do pravidelných zubních prohlídek,

8 měsíců věku

Kromě vyšetření uvedených výše, orientační vyšetření zraku a sluchu.

10 až 11 měsíců věku

Kromě vyšetření uvedených výše, kontrola preventivního podávání vitaminu D.

12 měsíců věku

Kromě vyšetření uvedených výše, zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, kontrola preventivního podávání vitaminu D, zjištění velikosti velké fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči a chrupu a potřebná poučení rodiče dítěte, informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola očkování a plán dalšího očkování dítěte.

18 měsíců věku

Kromě vyšetření uvedených výše, kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte, kontrola očkování a plán dalšího očkování dítěte.

3 roky věku

Obsahem preventivní prohlídky je rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola a plán očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem, zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte, zjištění hmotnosti a výšky, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, vyšetření očí a zraku, vyšetření řeči, hlasu a sluchu, orientační vyšetření laterality a znalosti barev, vyšetření moči diagnostickým papírkem, vyšetření krevního tlaku a pulzu, vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření, vyšetření genitálu, a to uložení varlat u chlapců a zjištění případného výtoku u dívek, závěrečný rozhovor lékaře s rodičem zaměřený k získání aktivní spolupráce, poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, popřípadě podpůrný psychoterapeutický rozhovor, zejména jde-li o vážně nemocné dítě, ohrožené dítě a problematiku funkčnosti rodiny.

5 let věku

Kromě úkonů uvedených výše, zjištění hmotnosti a výšky, zjištění hmotnostně-výškového poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, zhodnocení psychomotorického vývoje k předběžnému posouzení školní zralosti, vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich samostatného slovního označení, kontrola hygienických návyků dítěte se zaměřením na pomočování, vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie do 55 let věku a další rizikové faktory.

7, 9, 11 a 13 let věku

Rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky; vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte; poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, posouzení funkčnosti rodiny, kontrola a plán dalšího očkování dítěte v 11 a 13 letech, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném vyhláškou upravující očkování proti infekčním nemocem, u dívek ve 13 letech věku poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku, zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, kompletní fyzikální vyšetření včetně pohybového aparátu, prohlídka kůže, mízních uzlin, štítné žlázy a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření moči diagnostickým papírkem, vyšetření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku včetně barvocitu, vyšetření sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření, zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností u dětí ve 13 letech věku; poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, u dívek dotaz na menstruační cyklus, zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky u dětí ve 13 letech věku; u osob se zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

15 let věku

Celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem, zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření moči diagnostickým papírkem, vyšetření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, vyšetření sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření, celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, u dívek případně doporučení gynekologického vyšetření, zejména pokud ještě není menstruace, a poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku, zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob se zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

17 let věku

Doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování dítěte, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem, zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže, vyšetření moči diagnostickým papírkem, vyšetření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, vyšetření sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, poučení o chráněném sexu, u dívek podle anamnézy případně doporučení gynekologického vyšetření, zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob se zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

19 let věku

Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se provádí před ukončením péče u poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let věku. Obsahem poslední všeobecné preventivní prohlídky dětí jsou úkony uvedené výše a dále závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče.